4. CAN BERNADES

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

El passat 22 de març la Comissió de Seguiment de Can Bernades va celebrar una primera reunió (formal) amb l’equip de juristes i tècnics que oportunament es va contractar.

No deixa de ser una primera reflexió sobre totes les qüestions i punts plantejats en un primer moment, assenyalant que probablement apareixerien altres de nous, la qual cosa requerirà contrastar en profunditat amb la legislació vigent.

El dimecres 24 de març es va celebrar la Junta General de Presidents amb la Junta Rectora, amb ple total, presents o representats, el tema principal consistia en l’actualització informativa sobre el Pla Especial de Can Bernades.

En aquesta reunió va ser convidat l’advocat Sr. Sebastià Grau en representació de l’equip jurídic que està treballant per defensar els nostres interessos davant l’Ajuntament del Masnou.

La seva presència va permetre als presents conèixer directament una primera i detallada valoració de la situació. Els presidents van poder formular preguntes a l’respecte i sol·licitar aclariments.

Abans que s’iniciés l’exposició del Sr. Grau, el president de la Comunitat, Sr. Guillem Mont, ha informat que la setmana anterior l’equip de juristes acompanyat per membres de la Junta Rectora va realitzar una visita sobre el terreny, que va resultar molt interessant on vam tenir oportunitat de remarcar les nostres principals preocupacions.

Així mateix intervé el president de l’Associació de Veïns, Sr. Gisbert i exposa que d’acord a l’acordat en la Comissió de Seguiment, ha mantingut contacte amb tots els partits polítics presents al consistori i d’aquesta manera mantenir totes les vies de comunicació obertes .

Més recentment hem contactat amb la plataforma “Pacifiquem la N II”, i acordat que en breu es repetiran actes reivindicatius en defensa seva, el proper acte, està previst que es produeixi al Masnou i plantegem com la Comunitat de Bell Resguard pot participar sumant-nos a el projecte.

__________________________________________________________________________

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

El pasado 22 de marzo la Comisión de Seguimiento de Can Bernades celebró una primera reunión (formal) con el equipo de juristas y técnicos que oportunamente se contrató.

No deja de ser una primera reflexión sobre todas las cuestiones puntos planteados en un primer momento, señalando que probablemente aparecerían otros nuevos, todo lo cual requería contrastar en profundidad con la legislación vigente.

El miércoles 24 de marzo se celebró la Junta General de Presidentes con la Junta Rectora, con pleno total,  presentes o representados, el tema principal consistía en la actualización informativa sobre el Plan Especial de Can Bernades.

En esta reunión fue invitado el abogado Sr. Sebastián Grau en representación del equipo jurídico que está trabajando para defender nuestros intereses ante el Ayuntamiento del Masnou.

Su presencia permitió a los presentes conocer directamente una primera y detallada valoración de la situación. Los Presidentes pudieron formular preguntas al respecto y solicitar aclaraciones.

Antes de que iniciara la exposición del Sr. Grau, el Presidente de la Comunidad, Sr. Guillem Mont,  informó que la semana anterior el equipo de juristas  acompañado por miembros de la Junta Rectora realizó una visita sobre el terreno, que resultó muy interesante donde tuvimos oportunidad de remarcar nuestras principales preocupaciones.

Asimismo interviene el Presidente de la Asociación de Vecinos, Sr. Gisbert  y expone que de acuerdo a lo acordado en la Comisión de Seguimiento, ha mantenido contacto con todos los partidos políticos presentes en el Consistorio y de esta manera mantener todas las vías de comunicación abiertas.

Más recientemente hemos contactado con la plataforma “Pacifiquem la N II” , y acordado que en breve se repetirán actos reivindicativos en su defensa ,  el próximo acto,  está previsto que se produzca en El Masnou y planteamos cómo la Comunidad de Bell Resguard puede participar  sumándonos  al proyecto.