7. CAN BERNADES

En el nostre últim comunicat del passat 28 d’abril us vam informar que fruit de la nostra petició, l’Ajuntament havia posposat portar al ple de maig la resolució de les al·legacions del Pla de Can Bernades. Aquest fet ens permetia a ambdues parts disposar del temps suficient para a poder explorar la via del diàleg.

Ens plau informar-vos que la setmana passada va tenir lloc la primera reunió oficial amb l’Ajuntament. En aquesta reunió se’ns va comunicar que estan estudiant i analitzant les nostres peticions i que contrastaran amb tercers quan sigui necessari. També ens van traslladar les dificultats existents i la seva visió al respecte.

Per la nostra part, vam remarcar de manera clara i inequívoca les nostres prioritats en qüestió de mobilitat, alçada, densitat i definició de la zona d’equipaments.

És per tot això, i tot i que les posicions segueixen allunyades, que creiem important seguir aprofundint en aquest diàleg. Ambdues parts vam quedar en mantenir una propera reunió en una data encara per determinar.

Seguirem informant.

La Comissió de Seguiment de Can Bernades.

______________________________________________________________________________

En nuestro último comunicado del pasado 28 de abril os informamos que, fruto de nuestra petición, el Ayuntamiento había pospuesto llevar al pleno de mayo la resolución de las alegaciones del Plan de Can Barnades. Este hecho nos permitía a ambas partes disponer del tiempo suficiente para poder explorar la vía del diálogo.

Nos complace informarles que la semana pasada tuvo lugar la primera reunión oficial con el Ayuntamiento. En esta reunión se nos comunicó que están estudiando y analizando nuestras peticiones y que contrastarán con terceros cuando sea necesario. También nos trasladaron las dificultades existentes y su visión al respecto.

Por nuestra parte, remarcamos de manera clara e inequívoca nuestras prioridades en cuestión de movilidad, altura, densidad y definición de la zona de equipamientos.

Es por todo esto, y aunque las posiciones siguen alejadas, que creemos importante seguir profundizando en este diálogo. Ambas partes nos emplazamos a mantener una próxima reunión en una fecha aún por determinar.

Seguiremos informando.

La Comissió de Seguiment de Can Bernades.