Convocatòria per a la concessió de subvencions a establiments afectats per les mesures de l’estat d’alarma decretat amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Objecte de les subvencions: Compensar pèrdues específiques i quantificables originades per la suspensió d’activitats comercials, d’hostaleria i de restauració derivades de l’aplicació de l’article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Crèdit pressupostari: 50.000 euros, ampliable per la JGL •


•Les subvencions s’atorgaran pel procediment de concurrència competitiva.

•Es podran aprovar subvencions per a les sol·licituds que compleixin els requisits, fins a esgotar el crèdit total destinat a la convocatòria.

•La quantia màxima de cada subvenció individualitzada serà del 50% de l’import de la despesa justificada i fins a l’import màxim de cada subvenció.


Termini de presentació:   S’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i acaba el divendres 30 d’octubre de 2020.

•Les sol·licituds, acompanyades de la documentació complementària i de la documentació justificativa de la despesa, s’han de presentar telemàticament al registre de l’Ajuntament del Masnou.

•Es pot presentar una sol·licitud a cadascuna de les línies objecte de la co nvocatòria.

Pagament de les subvencions: El pagament de les subvencions s’efectuarà una vegada s’hagi procedit a la comprovació de la documentació justificativa presentada juntament amb la sol·licitud. Tenint això en compte, no es preveu la realització de pagaments avançats de les subvencions.