Foment de l’economia local

Convocatòria 2020 de subvencions per al foment de l’economia local

Objecte de les subvencions: Finançar aquelles empreses que duguin a terme activitats que es realitzin dins el municipi del Masnou i que compleixin o supleixin els serveis de competència municipal en l’àmbit de la promoció econòmica o que siguin d’interès públic local i que tinguin com a objectiu fomentar l’economia local, la consolidació del teixit productiu i l’impuls del mercat de treball.

Consignació pressupostària: 52.000 euros

Termini de presentació:   S’estableix un termini de 30 dies naturals per a la presentació de les sol·licituds, el qual començarà l’endemà de la publicació de l’edicte de la convocatòria al butlletí oficial de la província de Barcelona (BOPB). oLes sol·licituds i tota la documentació que es requereixi s’haurà de presentar telemàticament al registre general de l’Ajuntament del Masnou

• •Termini de resolució: S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. El termini per a la resolució i l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.