3. CAN BERNADES

NOTA INFORMATIVA

Benvolguts veïns i veïnes

Com a continuació al nostre escrit del passat 23 de febrer (el poden trobar a la web de la A.VV. de Bell Resguard) passem a informar-vos de com prossegueixen els treballs per a fer front a la Modificació de la zona contigua a Bell Resguard que coneixem com CAN BERNADES (Càmping).

a)      El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i el propi Ajuntament del Masnou a la seva web, ha fet públic amb data 9 de març de 2021 el corresponent edicte.

b)      Això significa que disposem de temps molt limitat per a presentar les al·legacions que determinem, exactament fins al dia 9 d’abril de 2021.

A la nostra compareixença virtual a l’Audiència Pública del Ple del 18 de febrer sol·licitem per escrit (veure document) a l’Ajuntament del Masnou que aplaçarà la modificació.

En aquests dies els nostres advocats i els seus corresponents equips estan estudiant i analitzant els continguts de la modificació, tant la Memòria com les seves normes urbanístiques, avaluació econòmica, mobilitat, documentació gràfica, etc. Al mateix temps l’informe de viabilitat econòmica que pretén justificar els canvis de les inversions a realitzar, encarregada a una empresa de taxació.

Un cop recollida tota l’argumentació per l’equip tècnic, el seu anàlisi i propostes, donarem ampli coneixement als veïns per a proposar les al·legacions que creguem necessàries.

Avui mateix hem sol·licitat als advocats contractats informació per a tractar d’avançar en l’anàlisi i ens insisteixen en que no és possible donar dades encara ja que l’estudi que s’està realitzant es minuciós i requereixen de major temps per a poder efectuar el seu treball de manera eficaç en el que intervenen tècnics de diferents disciplines i es per això que ens sol·liciten paciència, tranquil·litat i confiança.

Seguirem informant tan aviat tinguem dades més concretes que ens permetin avançar en la nostra proposta i desitgem que sigui ben aviat.

Atentament.

President A.VV Bell Resguard                         President Junta Comunitat General

El Masnou a  17 de març de 2021

_________________________________

Estimados vecinos y vecinas:

Como continuación a nuestro escrito del pasado 23 de febrero (lo pueden encontrar en la web de la A.VV. de Bell Resguard) pasamos a informarles de cómo prosiguen los trabajos para hacer frente a la Modificación de la zona contigua a Bell Resguard que conocemos como CAN BERNADES (Camping).

a)      El Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) y el propio Ayuntamiento del Masnou en su web, ha hecho público con fecha 9 de marzo del 2021 el correspondiente edicto.

b)      Ello significa que disponemos de tiempo muy limitado para presentar las alegaciones que determinemos, exactamente hasta el día 9 de abril del 2021.

En nuestra comparecencia virtual en la Audiencia Pública del Pleno del 18 de febrero solicitamos por escrito (véase documento) al Ayuntamiento del Masnou que aplazara la modificación.

En estos días nuestros abogados y sus correspondientes equipos están estudiando y analizando los contenidos de la modificación, tanto la Memoria como sus normas urbanísticas, evaluación económica, movilidad, documentación gráfica etc. Y a su vez el informe de viabilidad económica que pretende justificar los cambios de las inversiones a realizar, encargada a una empresa de tasación.

Una vez recogida toda la información por el equipo técnico, su análisis y propuestas daremos amplio conocimiento a los vecinos para proponer los argumentos y alegaciones que creamos necesarios.

Hoy mismo hemos solicitado a los abogados contratados información para tratar de avanzar en el análisis y nos insisten que no es posible dar respuesta en estos momentos ya que el estudio que se está realizando es minucioso y requiere de mayor tiempo para poder efectuar su trabajo de manera eficaz en el que intervienen técnicos de distintas disciplinas y es por ello que nos solicitan paciencia, tranquilidad y confianza.

Seguiremos informando tan pronto tengamos datos más concretos que nos permitan avanzar en nuestra propuesta y que deseamos sea muy pronto.

Atentamente.

Presidente  A.VV Bell Resguard                 Presidente Junta Comunidad General

El Masnou, a  17  de marzo de 2021