RESUM REUNIÓ ENTRE L’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DEL MASNOU I L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BELL RESGUARD

Data: 23 de març de 2021

Assistents:

 • Per part de l’Ajuntament:
  • Jaume Oliveras (Alcalde)
  • Silvia Folch (Primera tinenta d’alcalde i coordinadora de l’Àrea de Serveis Generals)
  • Ricard Plana (Tercer tinent d’alcalde i coordinador de l’Àrea de Territori)
  • Sergi González (Regidor de Acció Cívica, de Cicles de Vida y de Festes).
 • Per part de l’Associació de Veïns:
  • Eduard Gisbert (President)
  • Maria Àngels Mercader (Secretària)
  • Araceli Caballero (Vocal de Cultura)

Temes tractats:

 • Canvi denominació Passeig de Joan Carles I per Passeig del Bellresguard:

Ens comenten que, després de la comunicació als veïns afectats de l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament sobre el canvi de nomenclatura (a finals del gener passat), i una vegada considerades les al·legacions o suggeriments rebuts, es donarà per aprovada definitivament la nova denominació. El canvi es notificarà oficialment als veïns i serà efectiu a partir d’aquest moment.
Respecte a la comunicació del canvi als diversos organismes i proveïdors, l’Ajuntament es compromet a informar l’INE, Sorea, Correus, Catraste i Registre de la Propietat. De la resta haurà d’encarregar-se cada veí, encara que l’Ajuntament ofereix el seu OAC per a ajudar en tots els tràmits.
Nota: Sabent que la Policia Nacional es desplaça una o dues vegades a l’any al Masnou per a atendre peticions de renovació del DNI, acordem amb l’Ajuntament que en una d’aquestes ocasions s’utilitzi la Casa del Marquès com a local per efectuar el tràmit. En el seu moment, des de l’Associació informarem a tots els veïns de tot el que s’haurà de fer, tant respecte al DNI com a la resta de tràmits.

 • Tractament arbrat de Bell Resguard (ENDOTERAPIA):.

Els plantegem, de nou, la nostra preocupació per les plagues i malalties que pateixen els magnífics plataners d’ombra que poblen la nostra Urbanització. Rebem amb satisfacció que està previst realitzar el tractament d’endoterapia a tots els plataners de Bell Resguard, així com als del Col·legi Lluís Millet, durant aquesta primavera.
Nota: Creiem que és molt important mantenir sa l’arbrat del qual gaudim, al mateix temps que aconseguim que els insectes que el danyen deixin d’afectar els veïns. Al 2019, responent a una petició nostra, es va efectuar una prova pilot en una part substancial dels plataners de Joan Carles I. Hem pogut constatar que, si bé es preveia que l’eficàcia del tractament durés un any, aquesta s’ha prolongat durant més temps. Celebrem aquest satisfactori resultat que justificaria, encara més, el seu cost superior respecte als tractaments tradicionals.

 • Parc del Llac:

En principi, es donen per finalitzades les millores en el Parc del Llac, que considerem que han superat les expectatives del que haviem sol·licitat. S’ha creat un nou vial, s’ha millorat l’actual, s’ha adequat i millorat la il·luminació, així com la neteja.

Acordem destinar un matí a revisar l’obra realitzada i valorar si convindria afegir alguns bancs a l’esplanada.

 • Centre cívic Els Masovers:

Ens reiteren el seu interès (en el qual coincidim) que l’Associació de Veïns de Bell Resguard es faci càrrec de gestionar i dinamitzar el nou equipament en construcció. Pròximament, l’Ajuntament ens plantejarà una proposta de cessió i una normativa d’ús per, una vegada tancades, establir el corresponent acord.

Sense concretar, parlem sobre els models que estan valorant. Sol·licitem que, abans de procedir a la licitació del mobiliari i al disseny final de les instal·lacions, es faci una anàlisi conjunta. Es considera probable que el projecte estigui finalitzat i operatiu abans de finals de 2021.

 • Modificació urbanística Can Barnades:

Ens fan saber que, ara que la “Proposta de Modificació Puntual del Pla General… Ca Barnades” s’ha fet pública i hem pogut estudiar-la, per part de l’Ajuntament estan oberts a dialogar sobre les nostres propostes i arribar a solucions beneficioses per a ambdues parts.
Els informem que la Comunitat de Propietaris ha nomenat una Comissió de Seguiment del tema que, juntament amb l’equip jurídic contractat a aquest efecte, està analitzant la situació i examinant els diferents aspectes a considerar.

 • Activitats culturals i cívicas:

Els comuniquem que, a causa de la Covid-19 i a les restriccions imposades, no hem pogut celebrar les activitats que havíem planificat, incloent les que pensavem realitzar a la casa del Marquès.
L’Ajuntament ho lamenta, també, i ens anuncia que estan estudiant la realització d’algunes activitats. Entre elles, un Taller de Contacontes en diversos punts del municipi. Pel que respecta a Bell Resguard, aquest taller se celebraria en el Parc del Llac, envoltat de totes les mesures de seguretat necessaries. Compta amb la col·laboració de l’Associació de Veïns. Una vegada l’activitat estigui tancada, tornaran a posar-se en contacte amb nosaltres.


RESUMEN REUNIÓN ENTRE LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DEL MASNOU Y LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE BELL RESGUARD

Fecha: 23 de Marzo de 2021

Asistentes:

 • Por parte del Ayuntamiento:
  • Jaume Oliveras (Alcalde)
  • Silvia Folch (Primera teniente de alcalde y coordinadora del Área de Servicios Generales)
  • Ricard Plana (Tercer teniente de alcalde y coordinador del Área de Territorio)
  • Sergi González (Regidor de Acción Cívica, de Ciclos de Vida y de Fiestas).
 • Por parte de la Asociación de Vecinos:
  • Eduard Gisbert (Presidente)
  • Maria Àngels Mercader (Secretaria)
  • Araceli Caballero (Vocal de Cultura)

Temas tratados:

 • Cambio denominación Passeig de Joan Carles I por Passeig del Bellresguard:

Nos comentan que, tras la comunicación a los vecinos afectados del acuerdo tomado por el Pleno del Ayuntamiento sobre el cambio de nomenclatura (a finales del pasado Enero), y una vez consideradas las alegaciones o sugerencias recibidas, se dará por aprobada definitivamente la nueva denominación. El cambio se notificará oficialmente a los vecinos y será efectivo a partir de ese momento.

Respecto a la comunicación del cambio a los diversos organismos y proveedores, el Ayuntamiento se compromete a informar al INE, Sorea, Correos, Catrasto y Registro de la Propiedad. Del resto deberá encargarse cada vecino, aunque el Ayuntamiento ofrece su OAC para ayudar en todos los trámites.

Nota: Sabiendo que la Policía Nacional se desplaza una o dos veces al año al Masnou para atender peticiones de renovación del DNI, acordamos con el Ayuntamiento que en una de esas ocasiones se utilice la Casa del Marqués como local para efectuar el trámite. En su momento, desde la Asociación informaremos a todos los vecinos de todo lo que se deberá hacer, tanto respecto al DNI como al resto de trámites.

 • Tratamiento arbolado de Bell Resguard (ENDOTERAPIA):

Les planteamos, de nuevo, nuestra preocupación por las plagas y enfermedades que sufren los magníficos plataneros de sombra que pueblan nuestra Urbanización. Recibimos con satisfacción que está previsto realizar el tratamiento de endoterapia a todos los plataneros de Bell Resguard, así como a los del Colegio Lluís Millet, durante esta primavera.

Nota: Creemos que es muy importante mantener sano el arbolado del que disfrutamos, al tiempo que conseguimos que los insectos que lo dañan dejen de afectar a los vecinos. En 2019, respondiendo a una petición nuestra, se efectuó una prueba piloto en una parte sustancial de los plataneros de Joan Carles I. Hemos podido constatar que, si bien se preveía que la eficacia del tratamiento durara un año, ésta se ha prolongado durante un tiempo mayor. Celebramos este satisfactorio resultado que justificaría, todavía más, su coste superior respecto a los tratamientos tradicionales.

 • Parc del Llac:

En principio, se dan por finalizadas las mejoras en el Parc del Llac, que consideramos que han superado las expectativas de lo solicitado. Se ha creado un nuevo vial, se ha mejorado el actual, se ha adecuado y mejorado la iluminación, así como la limpieza.

Acordamos destinar una mañana a revisar la obra realizada y valorar si convendría añadir algunos bancos en la explanada.

 • Centre cívic Els Masovers:

Nos reiteran su interés (en el que coincidimos) en que la Asociación de Vecinos de Bell Resguard se haga cargo de gestionar y dinamizar el nuevo equipamiento en construcción. Próximamente, el Ayuntamiento nos planteará una propuesta de cesión y una normativa de uso para, una vez cerradas, establecer el correspondiente acuerdo.

Sin concretar, hablamos sobre los modelos que tienen en mente. Solicitamos que, antes de proceder a la licitación del mobiliario y al diseño final de las instalaciones, se haga una análisis conjunto. Se considera probable que el proyecto esté finalizado y operativo antes de finales de este año.

 • Modificación urbanística Can Barnades:

Nos hacen saber que, ahora que la “Propuesta de Modificación Puntual del Plan General… Can Barnades” se ha hecho pública y hemos podido estudiarla, por parte del Ayuntamiento están abiertos a dialogar sobre nuestras propuestas y llegar a soluciones beneficiosas para ambas partes.

Les informamos de que la Comunidad de Propietarios ha nombrado una Comisión de Seguimiento del tema que, junto con el equipo jurídico contratado a tal efecto, está analizando la situación y examinando los diferentes aspectos a considerar.

 • Actividades culturales y cívicas:

Les comunicamos que, debido a la Covid-19 y a las restricciones consiguientes, no hemos podido celebrar las actividades que habíamos planificado, incluyendo las que íbamos a realizar en la casa del Marqués.

El Ayuntamiento lo lamenta, también, y nos anuncia que están estudiando la realización de algunas actividades. Entre ellas, un Taller de Cuentacuentos en varios puntos del municipio. Por lo que respecta a Bell Resguard, este taller se celebraría en el Parc del Llac, rodeado de todas las medidas de seguridad necesarias. Cuenta con la colaboración de la Asociación de Vecinos. Una vez la actividad esté cerrada, volverán a ponerse en contacto con nosotros.