REUNIÓ AMB LA REGIDORA SILVIA FOLCH

Nota informativa Data: 9/10/20

A continuació, pretenem fer un resum de la reunió mantinguda amb la Regidora Silvia Folch. La reunió es va centrar principalment en temes relacionats amb la Regidoria de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge. Es va tractar també sobre altres temes, com el de Seguretat, que en aquest resum només esmentarem ja que ja han estat tractats i exposats amb profunditat recentment en la nostra web.
És important comentar que, a principis del mandat municipal 2019-2023, es va parlar de la necessitat d’ampliar i fer més regular la relació entre l’Ajuntament i els veïns de Bell Resguard, amb postures proactives per totes dues parts, solucions negociades i concretades. Som conscients que l’aparició i permanència de la Covid-19 ha dificultat (i ho continuarà fent) la gestió ordinària del municipi.

Els principals temes debatuts en aquesta reunió van ser:
• L’arbrat singular de Bell Resguard
• El Parc del Llac, inspiració romàntica de principis del segle XX
• Les palmeres, símbol del Masnou i del Maresme

AQUESTES VAN SER LES NOSTRES PETICIONS I ELS ACORDS ADOPTATS:

• ARBRAT

Petició

Un pla de poda a tres anys, negociat en una reunió amb la presència d’experts, en la qual es valorin les necessitats i efectes nocius per als veïns i no, exclusivament, polítiques conservadores. Addicionalment, podar els plataners que envolten la Casa del Marquès, no podats en el seu moment.

Evidentment, aquesta no ha estat la primera vegada que hem parlat d’aquests temes. Al febrer i març de 2019, vam mantenir diverses reunions entre el Regidor Quim Fábregas, el nostre veí Antonio Peláez i Eduard Gisbert. I el 18 d’agost d’enguany ens vam reunir amb l’Alcalde Jaume Oliveras amb qui, a més de sobre aquests assumptes, vam parlar també de les activitats programades per la nostra Associació. Independentment de les reunions bilaterals, aquestes qüestions es tracten, així mateix, en la Comissió de Civisme, de la qual formem part.

Fins ara, la poda ha estat desigual, sense previ acord i sense respectar els desitjos expressats en el seu moment.
Com a positiu, podem apuntar que es va atendre (parcialment) la nostra petició de fer front a les malalties dels plataners (oïdi i tigre del plataner) aplicant endoterapia, en lloc d’utilitzar el sistema de fumigació tradicional. Això va tenir resultats molt positius l’any 2019, i menors, a partir de mitjans de Setembre d’aquest any 2020. Lamentablement, aquesta actuació només es va dur a terme a Joan Carles I i Col·legi Lluís Millet (per indicació nostra) i no a Josep Pla. De totes maneres, és un pas important a consignar i agrair.

Resposta

Existeix un contracte en curs en el qual s’inclou la poda dels arbres de Joan Carles I a partir de primers de novembre. En el pròxim contracte (en licitació) s’inclou la poda dels arbres de Josep Pla, que ha de realitzar-se al febrer de 2021.
Vist el positiu resultat de l’ús de la endoterapia, aquesta s’aplicarà en tot l’arbrat de Bell Resguard (i en altres punts de Masnou).

Acord

Establir una data per mantenir una reunió (a partir de mitjans de novembre) en la qual es valoraran els pros i contres de les pràctiques de la poda. Pendent de conèixer el tipus de poda dels arbres de Joan Carles I.

PARC DEL LLAC

Petició

Un pla integral per al Parc, prenent com a punt de partida les peticions exposades en anteriors ocasions: neteja del llac, canvi de bombes, millora de la il·luminació i increment de la potència elèctrica (per a les activitats culturals) i creació d’un mini-circuit. Tot això per a donar resposta a les necessitats d’ús i gaudi del Parc.

El manteniment i millores duts a terme anteriorment gairebé mai han estat acordats i moltes vegades han estat tardans i amb resultats desiguals. Juntament amb altres temes, la nostra preocupació i peticions van ser exposades oportunament a l’Alcalde Jaime Oliveras en reunions mantingudes el 4 d’abril i el 9 de desembre de 2019.

En el pressupost del mandat anterior existia una partida de 50.000 € per al Parc. Més endavant es va augmentar a 75.000 €, però incloent altres parcs i jardins del Masnou.

Resposta / Acord

Recentment s’ha procedit al canvi de la porta d’entrada i es realitzaran altres obres de millora: construcció d’un nou viari (mini-circuit), il·luminació del mateix i de la part no coberta del llac, instal·lació elèctrica per a la nova bomba de la cascada, poda, etc. Es va acordar que, una vegada finalitzades aquestes obres, ens asseuríem a valorar-les i estudiar les necessitats pendents abans de la presentació dels pressupost de 2021.

• PALMERES

Petició

Incorporació del tema de la cura i manteniment de les palmeres a la llista a tractar en el Pla a tres anys.

La nostra Comunitat de Propietaris ha fet (i ho continua fent) un esforç significatiu per mantenir la bona salut de les palmeres de la nostra urbanització. Ens consta que, anteriorment, l’Ajuntament del Masnou es va implicar en aquest tema. Actualment, sense poder determinar des de quan, s’aprecia un menor cuidat de les palmeres propietat de la Vila del Masnou. Concretament, les palmeres dels Jardins-Aparcament no estan sent ben cuidades, per la qual cosa algunes han mort a causa de l’atac de l’escarabat morrut. La seva malaltia afecta de manera negativa a totes les palmeres de la zona. Han de ser sanejades i tractades.
També se’l va informar que en Josep Pla, enfront del T.11, hi ha dues palmeres de l’Ajuntament que no han estat tractades des de fa anys.

Resposta / Acord

La Sra. Folch va prendre nota de les nostres peticions i informacions i estudiarà la situació. S’incorporarà aquest tema en les futures reunions.

ALTRES TEMES TRACTATS / COMENTATS, A REPRENDRE EN PRÒXIMES REUNIONS

– Seguretat:
Constatem l’evident millora de la seguretat, si bé es continuen produint robatoris en cotxes i trobades freqüents en el mirador de Josep Pla. Valoraríem positivament tornar a disposar de policia de barri.
– Cotxes abandonats: Sol·licitem un seguiment més efectiu.
Recollida de residus domiciliaris.
– Il·luminació: Sol·licitem millorar-la en funció de les estacions de l’any. Actualment, és insuficient.
– Escocells: Demanem la seva reparació i manteniment constant.
– Papereres: Desitgem que s’incrementi el seu número, que és insuficient.


Donem les gràcies a tots els veïns que ens han fet arribar les seves observacions i comentaris.

______________________________________________________________________________

REUNIÓN CON LA REGIDORA SILVIA FOLCH

A continuación, pretendemos hacer un resumen de la reunión mantenida con la RegidoraSilvia Folch. La reunión se centró principalmente en temas relacionados con la Regidoria de Mantenimiento, Servicios Municipales y Paisaje. Se trató también sobre otros temas, como el de Seguridad, que sólo mencionaremos en este resumen, puesto que ya han sido tratados y expuestos con profundidad recientemente en nuestra web.

Es importante comentar que, a principios del mandato municipal 2019-2023, se habló de la necesidad de ampliar y hacer más regular la relación entre el Ayuntamiento y los vecinos de Bell Resguard, con posturas proactivas por ambas partes, soluciones negociadas y concretadas. Somos conscientes de que la aparición y permanencia de la Covid-19 ha dificultado (y lo seguirá haciendo) la gestión ordinaria del municipio.

Los principales temas debatidos en esta reunión fueron:

  • El arbolado singular de Bell Resguard
  • El Parque del Lago, inspiración romántica de principios del siglo XX
  • Las palmeras, símbolo del Masnou y del Maresme

ÉSTAS FUERON NUESTRAS PETICIONES Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

• ARBOLADO

Petición

Un plan de poda a tres años, negociado en una reunión con la presencia de expertos y en la que se valoren las necesidades y efectos nocivos para los vecinos y no, exclusivamente, políticas conservadoras. Adicionalmente, podar los plataneros que rodean la Casa del Marqués, no podados en su momento.

Evidentemente, ésta no ha sido la primera vez que hemos hablado de estos temas. En Febrero y Marzo de 2019, mantuvimos sendas reuniones entre el Regidor Quim Fábregas, nuestro vecino Antonio Peláez y Eduard Gisbert. Y el 18 de Agosto de este año nos reunimos con el Alcalde Jaume Oliveras con quien, además de sobre estos asuntos, hablamos también de las actividades programadas por nuestra Asociación. Independientemente de las reuniones bilaterales, estas cuestiones se tratan, asimismo, en la Comisión de Civismo, de la que formamos parte.

Hasta ahora, la poda ha sido desigual, sin previo acuerdo y sin respetar los deseos expresados en su momento.

Como positivo, podemos apuntar que se atendió (parcialmente) nuestra petición de hacer frente a las enfermedades de los plataneros (oídio y tigre del platanero) aplicando endoterapia, en lugar de utilizar el sistema de fumigación tradicional. Esto tuvo resultados muy positivos en el año 2019, y menores, a partir de mediados de Septiembre de este año 2020. Lamentablemente, esa actuación sólo se llevó a cabo en Joan Carles I y Colegio Lluís Millet (por indicación nuestra) y no en Josep Pla. De todas formas, es un paso importante a consignar y agradecer.

Respuesta

Existe un contrato en curso en el que se incluye la poda de los árboles de Joan Carles I a partir de primeros de Noviembre. En el próximo contrato (en licitación) se incluye la poda de los árboles de Josep Plà, que debe realizarse en Febrero de 2021.

Visto el positivo resultado del uso de la endoterapia, ésta se aplicará en todo el arbolado de Bell Resguard (y en otros puntos de Masnou).

Acuerdo

Establecer una fecha para mantener una reunión (a partir de mediados de Noviembre) en la que se valorarán los pros y contras de las prácticas de la poda. Pendiente de conocer el tipo de poda de los árboles de Joan Carles I.

• PARQUE DEL LAGO

Petición

Un plan integral para el Parque, tomando como punto de partida las peticiones expuestas en anteriores ocasiones: limpieza del lago, cambio de bombas, mejora de la iluminación e incremento de la potencia eléctrica (para las actividades culturales) y creación de un mini-circuito. Todo ello para dar respuesta a las necesidades de uso y disfrute del Parque.

El mantenimiento y mejoras llevados a cabo anteriormente casi nunca han sido acordados y muchas veces han sido tardíos y con resultados desiguales. Junto con otros temas, nuestra preocupación y peticiones fueron expuestas oportunamente al Alcalde Jaime Oliveras en reuniones mantenidas el 4 de Abril y el 9 de Diciembre de 2019.

En el presupuesto del mandato anterior existía una partida de 50.000 € para el Parque. Más adelante se aumentó a 75.000 €, pero incluyendo otros parques y jardines del Masnou.

Respuesta / Acuerdo

Recientemente se ha procedido al cambio de la puerta de entrada y se van a realizar otros obras de mejora: construcción de un nuevo vial (mini-circuito), iluminación del mismo y de la parte no cubierta del lago, instalación eléctrica para la nueva bomba de la cascada, poda, etc. Se acordó que, una vez finalizadas dichas obras, nos sentaríamos a valorarlas y estudiar las necesidades pendientes antes de la presentación de los presupuesto de 2021.

• PALMERAS

Petición

Incorporación del tema del cuidado y mantenimiento de las palmeras a la lista a tratar en el Plan a tres años.

Nuestra Comunidad de Propietarios ha hecho (y lo sigue haciendo) un esfuerzo significativo para mantener la buena salud de las palmeras de nuestra urbanización. Nos consta que, anteriormente, el Ayuntamiento del Masnou se implicó en este tema. Actualmente, sin poder determinar desde cuando, se aprecia un menor cuidado de las palmeras propiedad de la Vila del Masnou. Concretamente, las palmeras de los Jardines-Aparcamiento no están siendo bien cuidadas, por lo que algunas han muerto debido al ataque del escarabajo picudo. Su enfermedad afecta de manera negativa a todas las palmeras de la zona. Deben ser saneadas y tratadas.

También se le informó que en Josep Pla, frente al T.11, hay dos palmeras del Ayuntamiento que no han sido tratadas desde hace años.

Respuesta / Acuerdo

La Sra. Folch tomó nota de nuestras peticiones e informaciones y estudiará la situación. Se incorporará este tema en las futuras reuniones.

  • OTROS TEMAS TRATADOS / COMENTADOS, A RETOMAR EN PRÓXIMAS REUNIONES
  • Seguridad: Constatamos la evidente mejora de la seguridad, si bien se siguen produciendo robos en coches y encuentros frecuentes en el mirador de Josep Pla. Valoraríamos positivamente volver a disponer de policía de barrio.
  • Coches abandonados: Solicitamos un seguimiento más efectivo.
  • Recogida de residuos domiciliarios.
  • Iluminación: Solicitamos mejorarla en función de las estaciones del año. Actualmente, es insuficiente.
  • Alcorques: Pedimos su reparación y mantenimiento constante.
  • Papeleras: Deseamos que se incremente su número, que es insuficiente.

Damos las gracias a todos los vecinos que nos han hecho llegar sus observaciones y comentarios.